FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Om oss

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet, men merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Vår största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer – nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.
Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv och för kunskapsuppbyggande och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna.

Genom att kombinera kunskap på flera nivåer och inom vitt skilda områden kan FOI:s forskare tillsammans skapa förståelse för hur samhälls- och teknikutvecklingen samverkar. Det ger också FOI goda möjligheter att tidigt uppfatta hot och risker och bidra till hållbara lösningar.
FOI verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi utvecklar beslutsstödsystem och system där människa, teknik och organisation ska samverka. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem samt skydd mot farliga ämnen.

Institutet har ungefär 1000 anställda. På FOI arbetar såväl fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker som filosofer med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

Varför besöka oss i vår monter

Det finns förmodligen lika många anledningar till att jobba på FOI som det finns anställda. En del gör det för att få jobba med ovanligt spännande saker tillsammans med ovanligt smarta kolleger. Andra för att det är omväxlande med stora möjligheter att påverka. En del vill arbeta internationellt. De flesta vill utveckla sig själva och sina idéer. Många tar vara på möjligheten att välja olika vägar under karriären.

Intresserad av

 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • IT, Media & Design
 • Teknik
 • HRM

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Praktikplatser
 • Utlandsmöjligheter
 • Tillsvidareanställning

Monterplats

Verksamma orter

 • Stockholm, Linköping och Umeå

Verksamma länder

 • Sverige

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  1000 i Sverige och 0 i världen

  Kontakt

  Länkar