UNIADEN ♥ MILJÖN

Baksidan med att arrangera arbetsmarknadsdagen Uniaden och kringaktiviteter är att det på ett eller annat sätt gör avtryck i miljön och det är därför av stor betydelse att den verksamhet som bedrivs ständigt värderas utifrån dess miljöpåverkan. Till följd har Uniaden, sedan upplagan 2018, påbörjat ett miljöarbete med fokus på att minska utsläppen i samband med dessa aktiviteter. Målet är att Uniaden ska genomföras på ett så hållbart sätt som möjligt, därtill är förhoppningen att det aktiva arbetet ska inspirera studenter och företag till ökat engagemang inom miljöfrågor. Nedan ser ni några av de åtgärder som vidtas för minskad miljöpåverkan och vad som är nytt inför årets upplaga.

miljo_1

KLIMATKOMPENSATION GENOM ZEROMISSION

Nytt inför årets upplaga är att Uniaden klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som mässan genererar och att företagen erbjuds att göra detsamma för sin medverkan. Detta görs genom ett samarbete med ZeroMission och deras projekt Trees For Global Benefit. Projektets främsta mål är att förbättra situationen för fattiga småbrukare i Uganda genom långsiktigt och klimatanpassat jordbruk med trädplantering i fokus.

MILJÖMÄRKT EVENT

I och med det uppstartade miljöarbetet erhöll Uniaden 2018 för första gången diplomeringen Miljömärkt Event och även detta år har vi strävat efter denna miljömärkning. Det är därför med stor stolthet vi presenterar att Uniaden 2019 uppfyllt kraven för Miljömärkt Event, vilket gjorts i samarbete med Umeå Energi. Diplomeringen ges ut av Håll Sverige Rent och indikerar satsningar inom bland annat inköp, avfall och transport, samt visar tydligt hur centralt miljöarbetet är i verksamheten.

miljo_2